INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest KPM Analytics Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie *  [dane kontaktowe: 03-152 Warszawa, Modlińska 310/312 lok.216, Polska], dalej „KPM ANALYTICS".

2.     W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: info@processsensors.pl; telefon: +48 22 6739527; lub pisemnie na adres biura: 03-152 Warszawa, Modlińska 310/312 lok.216).

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3.     Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania

realizacja zawartej z nami umowy

niezbędność do wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO **)

doprowadzanie do zawarcia z nami umowy

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych

nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przechowywanie dokumentacji księgowej

nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej)

udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez emaila lub telefon

nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (tj. cele dowodowe)

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach analitycznych [tj.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi]

nasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

* KPM ANALYTICS Sp. z o. o., adres siedziby: 03-152 Warszawa, Modlińska 310/312 lok.216, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312388, NIP: 113-27-41-283.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4.     Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a)  pracownikom i współpracownikom;

b)  podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym pod kątem prawnym, księgowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.;

c)   podmiotom powiązanym i podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

5.     Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a)  w związku z zawarciem, realizacją i doprowadzaniem do zawarcia umowy - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia ;

b)  w celu nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia;

c)   w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez e-mail lub telefon - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu;

d)  dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu;

e)  w celach analitycznych - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu;

f)   w celach dowodowych dla ustalenia istnienia roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego);

g)  w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej).

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

6.     Przysługuje Ci prawo:

a)  dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c)   do usunięcia danych:

jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d)  ograniczenia przetwarzania danych:

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

sprzeciw „marketingowy" - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,  przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f)   do przenoszenia danych:

masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv") dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g)  do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h)  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7.     W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: info@processsensors.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

Informacja o dobrowolności podania danych (w zakresie danych przekazanych nam bezpośrednio prze Ciebie)

8.     Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest warunkiem do jej zawarcia, a następnie wykonania - bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie z nami umowy.

 


* KPM ANALYTICS Sp. z o. o., adres siedziby: 03-152 Warszawa, Modlińska 310/312 lok.216, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312388, NIP: 113-27-41-283.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Maximum Manufacturing Process Precision, Quality Control, Productivity and Profitability.

 
       
Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO Copyright © 2010 ProcessSensors.pl - All rights reserved. Technologia: MC CMS2.0 - MediaConsulting.pl